CÍLE OS ČMS

 • USILOVAT O ZACHOVÁNÍ KUPNÍ SÍLY OBYVATELSTVA A VÝŠE DÁVEK ŽIVOTNÍHO MINIMA A DĚTSKÝCH PŘÍDAVKŮ
 • ZAJISTIT UPLATNĚNÍ INSTITUTU ZVYŠOVÁNÍ MINIMÁLNÍ MZDY
 • ZA SOUČÁST CENY PRACOVNÍ SÍLY POŽADOVAT V SOUKROMÉM, DRUŽSTEVNÍM I VEŘEJNÉM SEKTORU PŘÍSPĚVKY ZAMĚSTNAVATELŮ NA ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ, DOPRAVU DO ZAMĚSTNÁNÍ, NA ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, LÉKAŘSKOU A LÁZEŇSKOU PÉČI PRACOVNÍKŮ
 • U ZAMĚSTNAVATELŮ DOSÁHNOUT VYPLÁCENÍ 13. A 14. PLATŮ PRO ZAMĚSTNANCE
 • DOSÁHNOUT VEŘEJNÉ KONTROLY HOSPODAŘENÍ S PROSTŘEDKY ZDRAVOTNÍHO, DŮCHODOVÉHO, ZAMĚSTNANECKÉHO A ÚRAZOVÉHO POJIŠTĚNÍ
 • SNÍŽIT DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ ZAMĚSTNANCŮ
 • ZABRÁNIT DAŇOVÝM ÚNIKŮM ŠEDÉ EKONOMIKY
 • VYŽADOVAT OD ZAMĚSTNAVATELŮ, ABY PRŮMĚRNÁ MZDA ZA STEJNĚ VYKONANOU PRÁCI U MUŽŮ I ŽEN BYLA VYROVNANÁ
 • DOSÁHNOUT PRŮBĚŽNOU VALORIZACI SOUBĚŽNĚ S NÁRŮSTEM INDEXŮ SPOTŘEBITELSKÝCH CEN
 • USILOVAT O ZACHOVÁNÍ VĚKOVÉ HRANICE PŘI ODCHODU DO DŮCHODU
 • UPEVNIT SPOLEČENSKÉ POSTAVENÍ A AUTORITU OS ČMS V REPUBLICE

CÍLE SVĚTOVÉ ODBOROVÉ FEDERACE

 • ZLEPŠOVÁNÍ TŘÍDNĚ ORIENTOVANÉ, RADIKÁLNÍ CHARAKTERISTIKY ODBOROVÝCH SVAZŮ NA VŠECH ÚROVNÍCH, VE VŠECH SEKTORECH. ABYCHOM TOHO DOSÁHLI, MUSÍ BÝT HÁJENA LINIE TŘÍDNÍ SPOLUPRÁCE; MUSÍME VÉST OTEVŘENOU VÁLKU PROTI ODBORÁŘSKÉ ARISTOKRACII, ODBOROVÉ BYROKRACII A KARIÉRISMU.
 • POSILOVÁNÍ TŘÍDNĚ ORIENTOVANÝCH ODBORŮ NA PRACOVIŠTÍCH, MONOPOLNÍCH SESKUPENÍCH, V NADNÁRODNÍCH SPOLEČNOSTECH, VE VELKÝCH TOVÁRNÁCH, V TRADIČNÍCH I MODERNÍCH VÝROBNÍCH ODVĚTVÍCH. AKTIVIZACE DĚLNÍKŮ POSILUJE ODBORY.
 • POSILOVÁNÍ NAŠICH VAZEB SE ZÁKLADNOU, S PROSTÝMI DĚLNÍKY, A ZLEPŠOVÁNÍ DEMOKRATICKÉHO FUNGOVÁNÍ ODBOROVÝCH SVAZŮ. S VOLENÝMI VEDENÍMI, KTERÁ SE BUDOU ZODPOVÍDAT ZÁKLADNĚ, BUDOU VYJADŘOVAT ZÁKLADNU A BUDOU ZÁKLADNOU PODPOROVÁNY. VEDENÍ, JEŽ BUDE RESPEKTOVAT KOLEKTIVNÍ ROZHODNUTÍ A PROSAZOVAT KOLEKTIVITU.
 • OBOHACENÍ INTERNACIONALISMU A MEZINÁRODNÍ SOLIDARITY, JEŽ JSOU NÁSTROJEM VŠECH DĚLNÍKŮ, ZVLÁŠŤ DNES, KDYŽ JE TAK NUTNÁ MÍSTNÍ, OBLASTNÍ, SEKTOROVÁ I MNOHASEKTOROVÁ KOORDINACE.
 • AKTIVNÍ OBRANA LIDÍ, KTEŘÍ BOJUJÍ ZA SVÁ PRÁVA. ZA PRÁVO NA SEBEURČENÍ JEJICH PŘÍTOMNOSTI I BUDOUCNOSTI.
 • TRVALÉ USILOVÁNÍ O JEDNOTU DĚLNICKÉ TŘÍDY BEZ OHLEDU NA ROZDÍLY. JEDNOTA DĚLNICKÉ TŘÍDY JE PRO NAŠI TŘÍDU PŘEDPOKLADEM K BUDOVÁNÍ JEJÍCH SPOLEČENSKÝCH ALIANCÍ S CHUDÝMI ROLNÍKY, SAMOŽIVITELI, POKROKOVOU INTELIGENCÍ.
 • VÍRA V ÚLOHU PRACUJÍCÍCH ŽEN A DĚLNICKÉ MLÁDEŽE, JEŽ DODAJÍ NOVOU KREV, NOVOU DYNAMIKU, NOVÝ ŽIVOT A AKČNOST ODBOROVÝM SVAZŮM. JEJICH ZVOLENÍ NA VEDOUCÍ POZICE A TRVALÉ OBNOVOVÁNÍ VEDOUCÍHO JÁDRA ODBOROVÝCH ORGANIZACÍ JSOU ŽIVOTNĚ DŮLEŽITÉ.
 • VYUŽITÍ BOHATÝCH ZKUŠENOSTÍ, POZITIVNÍCH I NEGATIVNÍCH, VE FORMĚ BOJE A OBSAHU TŘÍDNĚ ORIENTOVANÝCH BOJŮ, SPOJENÍ EKONOMICKÉHO BOJE S POLITICKÝM, PLNĚNÍ POŽADAVKŮ, JEŽ SJEDNOCUJÍ DĚLNÍKY A JSOU V SOULADU SE SOUČASNÝMI POTŘEBAMI DĚLNICKÝCH A LIDOVÝCH RODIN. KOMBINACE OBRANY, ÚTOKU A ZÁLOH.
 • NEUSTÁLÁ STAROST O IDEOLOGICKOU PODPORU ODBORÁŘSKÝCH KÁDRŮ POMOCÍ ODBORÁŘSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ, MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ODBORÁŘSKÝCH PROGRAMŮ, JEŽ POSÍLÍ JEJICH VÍRU VE SPRAVEDLIVÝ BOJ DĚLNICKÉ TŘÍDY A NUTNOST TŘÍDNÍHO BOJE; POMOHOU NAPLNĚNÍ POTŘEB OBRANY A POSILOVÁNÍ TŘÍDNĚ ORIENTOVANÝCH RYSŮ ODBOROVÝCH SVAZŮ.
 • NUTNOST KAŽDÉHO ODBOROVÉHO SVAZU ZÍSKAT FINANČNÍ NEZÁVISLOST NA BURŽOAZII, NA MEZINÁRODNÍCH INSTITUCÍCH OPORTUNISMU A MEZINÁRODNÍCH STŘEDISCÍCH KORUPCE. FINANČNÍ ZÁVISLOST ODBORŮ RODÍ DALŠÍ ZÁVISLOSTI. ZDRAVÁ FINANČNÍ SOBĚSTAČNOST JE ZALOŽENÁ JEN NA ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVCÍCH DĚLNÍKŮ.
 • SCHOPNOST KAŽDÉHO ODBOROVÉHO SVAZU STUDOVAT VÝVOJ NA SVÉM POLI, VE SVÉM ODVĚTVÍ, VYUŽÍT ROZVOJ K PROSAZOVÁNÍ DĚLNICKÝCH ZÁJMŮ NA VŠECH ZÁKLADNÍCH FRONTÁCH BOJE, ZA ŘEŠENÍ VŠECH DĚLNICKÝCH POŽADAVKŮ, SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ, PLATOVÝCH POŽADAVKŮ I ODBORÁŘSKÝCH POŽADAVKŮ.
 • POCHOPENÍ, ŽE KAPITALISTICKÝ SYSTÉM PŘEKROČIL SVÉ HISTORICKÉ LIMITY, JE SHNILÝ, A TUDÍŽ VYŘEŠENÍ A SKUTEČNÉHO VÝCHODISKA K OSVOBOZENÍ MEZINÁRODNÍ DĚLNICKÉ TŘÍDY NELZE DOSÁHNOUT VYLEPŠOVÁNÍM A MODERNIZACÍ KAPITALISMU, ALE JEHO SVRŽENÍM.
 • AKTIVNÍ SPOLUÚČAST NA BOJÍCH ZA MÍR, PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCI MEZI DĚLNICTVEM A LIDEM, NA BOJI PROTI FENOMÉNU RASISMU, XENOFOBII A NEOFAŠISMU. VYTRVALÝ BOJ PROTI IMPERIALISTŮM, PROTI IMPERIALISTICKÝM VÁLKÁM A KAPITALISMU, KTERÝ JE EKONOMICKOU ZÁKLADNOU IMPERIALISMU.
 • Viz též. Desatero Světové odborové federace