Evropské oblastní středisko SOF – plán činnosti 2019

Hlavními cíli Evropského oblastního střediska (EUROF) Světové odborové federace (SOF), jak jsou definovány rozhodnutími 17. sjezdu SOF, zůstávají koordinace činnosti pracujících a jejich organizací v Evropě, naplňování rozhodnutí SOF, organizační rozvoj a připojování nových organizací do řad SOF, monitorování a vypracovávání postojů.

Dále by EUROF mělo pokračovat ve vyjadřování podpory a solidarity s boji a mobilizacemi v Evropě.

Zároveň EUROF musí zesílit spolupráci s Mezinárodními odborovými svazy (TUI) k dosažení požadovaného organizačního posílení a výraznějších zásahů Mezinárodních odborových svazů v Evropě.

K dosažení těchto cílů by Sekretariát EUROF měl, v soudružském duchu a kolektivní spoluprácí se všemi sdruženými organizacemi a ve spolupráci se Sekretariátem SOF, svůj plán činnosti monitorovat a koordinovat.

V tomto rámci navrhujeme následující oblasti, v nichž by Evropské oblastní středisko SOF mělo vyvíjet činnost v roce 2019:

Organizační růst Evropského oblastního střediska SOF a fungování jeho mechanismů.

Organizační růst Evropského oblastního střediska pomocí připojování nových organizací zůstává základní povinností a my bychom měli využívat svou účast na sjezdech a mezinárodních setkáních, a stejně tak zachováváním kontaktů našich organizací. Co se týče Sekretariátu Střediska, bylo by prospěšné, kdyby se scházel alespoň jednou za rok.

Koordinace činnosti pracujících

Mobilizující akce, organizované našimi sdruženými členy, by měly být využívány také k účasti dalších organizací, tak, aby nabraly celoevropský charakter a demonstrovaly vzájemnou podporu a solidaritu s boji pracujících.

Monitorování vývoje – vypracovávání postojů

Ve snaze EUROF o monitorování problémů a vývoje v ​​Evropě a v EU, jimiž jsou zasaženi pracující, a o včasnou přípravu zásahů a postojů na obranu práv pracujících, navrhujeme následující otázky:

  • Dialog o koordinaci systémů sociálního zabezpečení.
  • Evropská agentura zaměstnanosti.
  • Dohoda JEFTA (Dohoda mezi EU a Japonskem o volném obchodu).

Dokumenty by měly být zaslány na Sekretariát SOF, všem dalším členským organizacím, stranám v Evropském parlamentu a orgánům Evropské komise. Příprava dokumentů by měla být přidělena členům Sekretariátu.

V souvislosti s dlouhodobou snahou SOF prosazovat mezinárodní třídní odborové hnutí na mezinárodní úrovni a upozorňování na protidělnickou politiku jsme přesvědčeni, že jedním z cílů EUROF je činnost a zasahování proti politice Evropské unie. Maje na mysli její povahu a rozložení sil uvnitř EU, EUROF by měl poukazovat na protidělnickou politiku EU prosazováním a navrhováním postojů EUROF a prolomením monopolu ETUC.

Koordinace s Mezinárodními svazy SOF v Evropě

EUROF by měl pokračovat ve snaze prohlubovat a dále rozvíjet spolupráci s Mezinárodními svazy (TUI), patřícími pod SOF v Evropě. Navrhujeme, abychom se na příští Radě předsedů setkali s vedením Mezinárodních svazů a zhodnotili možnosti organizování akcí a mobilizace ve spolupráci s TUI.

Mezinárodní solidarita

Ve dnešních drsných podmínkách, jež pracující lidé zakoušejí coby výsledek krize a vnucené asociální politiky, musí výt vyjadřování podpory a solidarity s akcemi a boji pracujících na špičce priorit EUROF a měly by být důkladněji připravovány a rozesílány zprávy o vývoji a prohlášení.

Návrhy na akce:

  • Den uprchlíků 20. června, zorganizování celoevropského týdne.

Třídně orientované odborové hnutí má povinnost vyjadřovat praktickou solidaritu s uprchlíky a imigranty, kteří byli vytrženi ze svých domovů, a vzdorovat politice prosazované v této otázce Evropskou unií, a také odmítat imperialistické války a intervence.

Při příležitosti Dne uprchlíků 20. června je v Evropě organizačně navrženo, jaké akce a návštěvy by měly být organizovány vzhledem k podmínkám v jednotlivých zemích. V rámci akce vydat prohlášení a plakát.

  • Kampaň solidarity s uprchlíky a migrantskými dělníky proti rasismu, xenofobii a fašismu.

Růst fašistických pravicových sil a rasismu a xenofobie je v Evropě pozorován hlavně s útoky proti pracujícím a jejich právům. Je navržena Kampaň solidarity s uprchlíky a migrantskými dělníky proti rasismu, xenofobii a fašismu pod společným heslem a s fotografiemi dělníků (místních i imigrantů) na pracovištích. Materiál bude šířen přes společenské sdělovací prostředky a měla by být vydaná brožurka. Kampaň má proběhnout v prvním čtvrtletí 2019.

Odborářské vzdělávání (školení).

Odborářské vzdělávání zůstává jednou z hlavních priorit SOF. Proto, a také jako příspěvek k tomuto úsilí, navrhujeme, aby bylo vybráno téma a připravena prezentace (text a prezentační nástroj), jež budou prezentovat členové sekretariátu ve svých i v dalších zemích.

Zdraví a bezpečnost při práci.

Ochrana životů pracujících a jejich práva na práci na bezpečných a zdravých pracovištích by měla být zásadním úkolem EUROF. Vydání zprávy je navrženo na 28. duben, Mezinárodní den zdraví a bezpečnosti.

Mezinárodní den akcí za pracující, 3. října.

Mezinárodní den akcí za pracující, stanovený Světovou odborovou federací, je jednou z jejích nejvýznamnějších akcí a je přijímána pracujícími z celého světa jako vyjádření mezinárodní solidarity a koordinace činnosti a prosazování.

EUROF by mělo pokračovat v propagaci a navrhování hesel a témat, pod nimiž Den akcí propaguje.

Pracující ženy – pracující mládež.

EUROF bude spolupracovat s mládežnickým sekretariátem SOF a s Výborem pracujících žen kvůli propagaci akcí, iniciativ a zásahů v otázkách, vztahujících se k pracujícím ženám a pracující mládeži.

Propagace Evropského oblastního střediska.

Komunikace a propagace EUROF je užitečným nástrojem naší každodenní činnosti. Naším cílem je neustále zlepšovat a aktualizovat naše webové stránky a trvale je doplňovat materiály o činnosti, vztahující se k SOF, Oblastnímu středisku a zde sdruženým organizacím. Proto je potřebné, aby organizace zasílaly materiály.

V této souvislosti by měly být zvažovány možnosti použití i jiných jazyků než angličtiny.

EUROF zahájil vydávání zpravodaje s cílem ukazovat a prosazovat naše postoje nejméně dvakrát ročně. Tato snaha musí pokračovat ve spolupráci všech organizací tak, aby obohacovala tematické záležitosti, obsažené ve vydáních.

Navíc bychom měli využívat i jiné formy společenských (sociálních) sítí k propagaci činnosti EUROF, např. Facebook, Instagram.