Pieris Pieri, EUROF: Pracující jsou po celém světě pod organizovaným útokem kapitalistů, mezinárodních organizací prosazujících neoliberální politiku

Proslov Pierise Pieriho, tajemníka pro mezinárodní vztahy Pankyperské federace práce (PEO), na zasedání Sekretariátu Evropského oblastního střediska SOF

24.-25. ledna 2019, Porto, Portugalsko

Drazí soudruzi,

nejprve bych rád poděkoval našim portugalským soudruhům za vřelé pohostinství a snahu o úspěšnou organizaci zasedání Sekretariátu.

Vyřizujeme solidaritu pracujícím a třídně založenému odborovému hnutí v Portugalsku.

Drazí přátelé,

naše zasedání se koná v podmínkách probíhající kapitalistické krize. Je jasné, že navzdory krutým asociálním opatřením a útokům, vedeným proti dělnickým a společenským právům, se kapitalismus nedokáže zbavit krizí a palčivých společenských rozporů. Vyprodukované bohatství, které je v rukou několika privilegovaných, by dnes pokrylo potřeby obyvatel této planety. Na rozdíl od toho jsou ale miliony lidí zbaveny svých základních veřejných statků, statisíce dětí umírají hladem a nemocemi.

Dramatické a lavinovité sílení rozporů, probíhající války a imperialistické intervence za kontrolu zdrojů, to vše jsou vyjádření krize kapitalismu. Tyto intervence stály (celé) národy tisíce mrtvých a zraněných a vykořenění milionů lidí coby uprchlíků.

V Evropě Lisabonská smlouva, Smlouva o euru, Ekonomická správa i další formulovaly protidělnický rámec, který je ve skutečnosti zesílením vykořisťování dělnické třídy a slouží zájmům monopolů.

EU a vlády ruší kolektivní smlouvy a prosazují deregulaci pracovních vztahů, uzákoňování protidělnických opatření a kriminalizaci práva na organizování se, na odborářské akce a práva na stávku, s Francií coby nejnovějším příkladem, za použití policie a armády k potlačení reakce společnosti.

Ve stejné době, kdy miliony Evropanů žijí v chudobě a bez domova, EU vynakládá miliardy na vojenský zbrojní průmysl, čímž zesiluje militarizaci a prohlubuje spojení s NATO.

Tato politika ožebračuje lid a dláždí cestu k růstu rasismu a xenofobie a vede ke vzestupu ultrapravicových fašistických sil. Bitva proti ultrapravici a fašismu, jež ohrožují práva a vymoženosti pracujících, je pro dělnickou třídu historickým úkolem. Boj proti fašismu, rasismu a imperialistickým válkám je přímo spjatý s bojem proti útlaku a vykořisťování. Je spjatý s bojem na obranu práv pracujících a rozšíření míru. Tuto bitvu  je nutno vést ve spolupráci se silami, jež brání mír a vymoženosti pracujících.

V podmínkách, vytvořených kapitalistickou krizí, má posilování úlohy SOF v Evropě zvláštní význam. Navzdory dnešním složitým podmínkám a útokům na pracující vidíme, že jsou organizované stávky a demonstrace v mnoha evropských zemích, ve Francii, Řecku, Portugalsku, Itálii i jinde. Tyto boje vysílají pozitivní zprávy k obnově evropského třídního boje a odborového hnutí.

Vstup k plánu činnosti

Podle návrhu Plánu činnosti 2019 a k dosažení našich cílů by Sekretariát EUROF měl, v soudružském duchu a skrze kolektivní spolupráci se všemi přidruženými organizacemi a ve spolupráci se Sekretariátem SOF, monitorovat a koordinovat plán činnosti.

Hlavními cíli Evropského oblastního střediska (EUROF) Světové odborové federace (WFTU; pro nás SOF, pozn. překl.), jak je stanovil 17. celosvětový sjezd SOF, zůstávají koordinace činnosti pracujících a jejich organizací v Evropě, naplňování rozhodnutí SOF, organizační rozvoj a zapojování nových organizací do řad SOF, monitorování a vypracovávání postojů.

Vyjadřování podpory a solidarity s boji a mobilizacemi pracujících v Evropě musí být na špičce priorit EUROFu, a stanoviska a poselství by měla být připravována a zasílána v závislosti na vývoji.

Musíme dále rozvíjet spolupráci s TUI (Mezinárodními odborovými svazy) v Evropě. K lepší koordinaci s TUI Světové odborové federace navrhujeme, abychom se na příští Radě předsedů setkali s vedeními Mezinárodních svazů a zvážili možnosti organizování akcí a mobilizací ve spolupráci s TUI.

K dosažení organizačního růstu Oblastního střediska bychom měli využít účast na sjezdech a mezinárodních setkáních, a také zachovat kontakty našich organizací.

Ve snaze EUROFu monitorovat problémy a vývoj v ​​Evropě a v EU, jež zasahují pracující, navrhujeme následující výstupy:

  • Dialog o koordinaci systémů sociálního zabezpečení.
  • Evropská agentura zaměstnanosti.
  • Dohoda JEFTA (Dohoda mezi EU a Japonskem o volném obchodu).

Dokumenty by měly být zaslány na Sekretariát SOF, všem dalším členským organizacím, stranám v Evropském parlamentu a orgánům Evropské komise. Příprava dokumentů k podpisu by měla být přidělena členům Sekretariátu.

Koordinace s Mezinárodními svazy SOF v Evropě

EUROF by měl pokračovat ve snaze prohlubovat a dále rozvíjet spolupráci s Mezinárodními svazy (TUI), patřícími pod SOF v Evropě. Navrhujeme, abychom se na příští Radě předsedů setkali s vedením Mezinárodních svazů a zhodnotili možnosti organizování akcí a mobilizace ve spolupráci s TUI.

Mezinárodní solidarita

Ve dnešních drsných podmínkách, jež pracující lidé zakoušejí coby výsledek krize a vnucené asociální politiky, musí výt vyjadřování podpory a solidarity s akcemi a boji pracujících na špičce priorit EUROF a měly by být důkladněji připravovány a rozesílány zprávy o vývoji a prohlášení.

Návrhy na akce:

  • Den uprchlíků 20. června, zorganizování celoevropského týdne.

Třídně orientované odborové hnutí má povinnost vyjadřovat praktickou solidaritu s uprchlíky a imigranty, kteří byli vytrženi ze svých domovů, a vzdorovat politice prosazované v této otázce Evropskou unií, a také odmítat imperialistické války a intervence.

Při příležitosti Dne uprchlíků 20. června je v Evropě organizačně navrženo, jaké akce a návštěvy by měly být organizovány vzhledem k podmínkám v jednotlivých zemích. V rámci akce vydat prohlášení a plakát.

  • Kampaň solidarity s uprchlíky a migrantskými dělníky proti rasismu, xenofobii a fašismu.

Růst fašistických pravicových sil a rasismu a xenofobie je v Evropě pozorován hlavně s útoky proti pracujícím a jejich právům. Je navržena Kampaň solidarity s uprchlíky a migrantskými dělníky proti rasismu, xenofobii a fašismu pod společným heslem a s fotografiemi dělníků (místních i imigrantů) na pracovištích. Materiál bude šířen přes společenské sdělovací prostředky a měla by být vydaná brožurka. Kampaň má proběhnout v prvním čtvrtletí 2019.

Odborářské vzdělávání (školení).

Odborářské vzdělávání zůstává jednou z hlavních priorit SOF. Proto, a také jako příspěvek k tomuto úsilí, navrhujeme, aby bylo vybráno téma a připravena prezentace (text a prezentační nástroj), jež budou prezentovat členové sekretariátu ve svých i v dalších zemích.

Zdraví a bezpečnost při práci.

Ochrana životů pracujících a jejich práva na práci na bezpečných a zdravých pracovištích by měla být zásadním úkolem EUROF. Vydání zprávy je navrženo na 28. duben, Mezinárodní den zdraví a bezpečnosti.

Mezinárodní den akcí za pracující, 3. října.

Mezinárodní den akcí za pracující, stanovený Světovou odborovou federací, je jednou z jejích nejvýznamnějších akcí a je přijímána pracujícími z celého světa jako vyjádření mezinárodní solidarity a koordinace činnosti a prosazování.

EUROF by mělo pokračovat v propagaci a navrhování hesel a témat, pod nimiž Den akcí propaguje.

Pracující ženy – pracující mládež.

EUROF bude spolupracovat s mládežnickým sekretariátem SOF a s Výborem pracujících žen kvůli propagaci akcí, iniciativ a zásahů v otázkách, vztahujících se k pracujícím ženám a pracující mládeži.

Propagace Evropského oblastního střediska.

Komunikace a propagace EUROF je užitečným nástrojem naší každodenní činnosti. Naším cílem je neustále zlepšovat a aktualizovat naše webové stránky a trvale je doplňovat materiály o činnosti, vztahující se k SOF, Oblastnímu středisku a zde sdruženým organizacím. Proto je potřebné, aby organizace zasílaly materiály.

V této souvislosti by měly být zvažovány možnosti použití i jiných jazyků než angličtiny. Rád bych s vámi prodiskutoval možnosti naší vzájemné spolupráce v otázce překladů do dalších jazyků.

EUROF zahájil vydávání zpravodaje s cílem ukazovat a prosazovat naše postoje nejméně dvakrát ročně. Tato snaha musí pokračovat ve spolupráci všech organizací tak, aby obohacovala tematické záležitosti, obsažené ve vydáních.

Navíc bychom měli využívat i jiné formy společenských (sociálních) sítí k propagaci činnosti EUROF. (Facebook, Instagram)

Drazí soudruzi a přátelé,

podmínky a rozložení sil známe všichni. Víme o slabinách a nedostatcích v naší každodenní činnosti, ale musíme pokračovat v úsilí o sjednocování a koordinování činnosti pracujících.

Kapitalistická krize činí zesílení třídního boje a shromažďování sil pracujících ve třídně založeném hnutí krajně naléhavým při budování jiného světa, světa míru a společenské spravedlnosti, za společnost bez vykořisťování.

Pieris Pieri, EUROF, Porto, Potugalsko, 24. 1. 2019


Pieris Pieri ze dne 25.1.2019

Drazí soudruzi,

nejprve mi dovolte vyjádřit solidaritu portugalské dělnické třídě. Její boje a mobilizace sledujeme s velkou pozorností a stojíme na její straně.

Naše setkání probíhá ve velmi kritickém období, jehož hlavní charakteristikou je hluboká krize kapitalismu a kruté útoky proti právům a vymoženostem pracujících.

Pracující jsou po celém světě pod organizovaným útokem kapitalistů, mezinárodních organizací prosazujících neoliberální politiku a nadnárodních společností, které využily hlubokou krizi ke zpochybňování dělnických práv, získaných ve dlouhotrvajících bojích. V těchto útocích sehrály velmi důležitou úlohu masové sdělovací prostředky, zabývající se vytvářením nového uvědomění, zvlášť mezi mládeží.

Druhou charakteristikou tohoto období je agresivita imperialistů, války a jejich dopad na lidi. Tisíce mrtvých, rozsáhlé vlny imigrantů a uprchlíků, to jsou výsledky imperialistických válek, kapitalistické krize a společenské nerovnosti. Je to výsledek dobrodružné politiky EU, NATO a USA. Povinností třídně orientovaného odborového hnutí je vyjadřovat solidaritu s uprchlíky a imigranty, bojovat proti xenofobii a rasismu, dávajících kapitálu možnosti k zesilování vykořisťování pracujících, bojovat proti imperialistickým válkám a za rozpuštění NATO, které je příčinou lidského utrpení.

V Evropě Evropská unie, MMF a Evropská centrální banka zavádějí protidělnickou politiku, ničí kolektivní smlouvy, vedou lid do chudoby, prosazují privatizaci, napadají odborářská práva i právo na stávku. Tato politika otevřela cestu k zesílení nástupu ultrapravicových sil k moci.

Drazí soudruzi,

v těchto jsou hlavními cíli SOF v blízké budoucnosti vzdorovat útokům a bránit životní úoveň pracujících, vyjadřovat mezinárodní solidaritu s boji pracujících, posilovat třídně založené dělnické organizace a zlepšovat jejich ideologicko-politickou základnu, aby byly úspěšnější v každodenních bojích.

V tomto rámci definujeme činnost Oblastního střediska v Evropě. Navzdory obtížím musíme posilovat SOF coby třídně orientovanou sílu, jež vzdoruje neoliberálním útokům, koordinovat činnost pracujících a chápat se iniciativ k rozvoji třídních bojů, podporovat činnost TUI (Mezinárodních odborových svazů; pozn. překl.) v Evropě, vznášet problémy, jež zasahují pracující, a poukazovat na protidělnickou politiku EU.

Zároveň budeme pokračovat v kritice těch odborových sil, jež volily kompromis místo třídních bojů a podpořily imperialistické války.

Drazí přátelé,

k dosažení našich cílů musíme zesílit činnost proti antidělnické politice. Naší odpovědí na útoky imperialismu a kapitalismu musí být organizované třídní boje. Mobilizace a boje ve vašich zemích, v Řecku, v Itálii a Francii i jinde jsou poselstvím naděje pro budoucnost a pro náš cíl, vytvoření lepšího světa bez vykořisťování.

Pieris Pieri, EUROF, Porto, Potugalsko, 25. 1. 2019