Společné prohlášení Svazu Nové odbory a Odborového sdružení Čech, Moravy, Slezska

Odborové hnutí v České republice čelí již mnoho let smutnému faktu sestupující tendence zájmu široké veřejnosti o odborovou organizovanost. Tato skutečnost je v přímé souvislosti se snahou vládnoucích elit o maximální egoizaci společnosti, kterou tímto způsobem mohou snadněji ovládat. Společenství, které není schopno kolektivní akce, je vystaveno rostoucímu útlaku a stupňujícímu se vykořisťování. Kapitalistický systém efektivně využívá veškerých nástrojů na ovládání a manipulaci široké veřejnosti, které jsou představovány chimérické vize tzv. „amerického snu“, přičemž zhoršující se životní podmínky jsou vydávány za selhání jedince, ačkoliv jsou přímým produktem systému.

Při vědomí těchto skutečností se rozhodly oba odborové Svazy Nové a odbory a Odborové sdružení Čech, Moravy, Slezska k navázání vzájemné spolupráce a koordinaci postupů s cílem artikulovat a prosadit oprávněné zájmy a cíle pracujících i těch, kteří se nacházejí mimo pracovní trh a tvoří tak jeho přirozenou rezervu. Společná iniciativa obou odborových svazů vychází z poznání, že pouze skutečně levicové hnutí je schopno zajistit lidem, jejichž přirozeným právem je život v mírové, klidné a spravedlivé společnosti akceptující přirozené odlišnosti při vědomí zájmu celku, naplnění jejich legitimních požadavků.

Svaz Nové odbory a Odborové sdružení Čech Moravy, Slezska budou společně předkládat orgánům všech úrovní své návrhy a požadavky s cílem dosáhnout skutečně zásadních změn společnosti. Oba subjekty odmítají aktivity, které pouze sanují dopady současného systému založeného na asymetrii
a vykořisťovatelských praktikách, a budou prosazovat návrhy, které povedou k vytvoření vstřícného
a spravedlivého prostředí.

Jsme si vědomi toho, že pouze prostřednictvímširoké platformy spolupráce podpořené hnutím zdola, bude možné prosadit legitimní požadavky spočívající v právu na práci, na volný čas, na odpovídající bydlení, a to v podmínkách trvale udržitelného rozvoje. Společná iniciativa Svazu Nových odborů a Odborového sdružení Čech, Moravy, Slezska je prvním krokem v boji za tato nezadatelná práva.

V Praze 22. června 2018.

                     Svaz Nové odbory                                             Odborové sdružení Čech, Moravy, Slezska

                      Jaroslav Juryšek                                                                       Stanislav Grospič

                            předseda                                                                                  předseda