Stanislav Grospič připomíná Fidela Castra

Velvyslanectví Kuby v ČR
Praha

Vaše Excelence, drahý soudruhu velvyslanče,

dovol mi, abych připomenul v čase 93. výročí narození historického vůdce kubánské revoluce Fidela Castra Ruz, nositele nejvyššího vyznamenání naší vlasti – Řádu bílého lva s řetězem, tuto gigantickou osobnost revolučního hnutí, která nejen zbavila lid Kuby otroctví pod Batistovou diktaturou a nadvládou severoamerických monopolů, ale která ukázala sílu idejí Marxe, Engelse a Lenina pro naši dobu.

Fidel Castro je pro nás nejen upřímný přítel českého a slovenského lidu, ale především neohrožený velitel i stejně odvážný myslitel, státník, který prokázal své politické umění překonáním blokády i sabotážních akcí a ztělesnil veškeré naděje, které vkládaly národy jižní Ameriky a Karibiku do budoucnosti bez vykořisťování, kapitalismu i kolonialismu. Fidel Castro, to je ztělesnění antiimperialistického a antiapartheidního boje, proletářského internacionalismu v praxi, ztělesnění skutečné solidarity.

Fidel Castro znamenal rovněž mnoho pro odborové hnutí třídní orientace, byl to významný podporovatel naší mateřské organizace – Světové odborové federace – na jejímž havanském sjezdu pronesl svůj stále aktuální projev.
Fidel, jak o tom svědčí jeho projevy, pochopil dějiny i situaci našeho revolučního hnutí, pochopil příklad našich zlomových událostí i zásadních osobností. Taková empatie nebyla a nebývá zvykem. Sami jsme za posledních 30 let zažili diskriminační snahu od neoliberálního režimu a jeho antikomunistického dogmatu. V tuto dobu nám byla kubánská revoluce morální posilou. V čele s osobností jejího velitele.

Fidel byl náš přítel, po kontrarevolučním převratu byl haněn antikomunisty – památka Fidela Castra žije, zatímco jejich jména upadla do zapomnění, jak je to u škůdců a zrádců zvykem!

Drahý soudruhu velvyslanče, nepřipomínáme si Fidela Castra pouze formálně. Připomínáme si jej z nutnosti vzdát hold velké osobnosti a mít na zřeteli potřebu učit se z aktuálnosti a platnosti jeho idejí i činů, které ve specifických podmínkách nikým neočekávané revoluce , „uragánu nad cukrem“ , které realizovaly ideologi Marxe, Engelse a Lenina přes překážky blokády a složité mezinárodní situace v praxi.

Čest jeho památce!

Za Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska

Stanislav Grospič
předseda